investeringsaftrek tijdelijk 25 % tot eind 2022


De Corona-investeringsaftrek 25% tot einde 2022!

Inhoud

Over wat gaat het precies?

Wie heeft er recht op?

Wat komt in aanmerking?

Hoeveel bedraagt de aftrek?

Wat als de investeringsaftrek niet of niet helemaal kan worden afgetrokken?

De aanvraagprocedure

Besluit

Over wat gaat het precies?

De investeringsaftrek op vaste activa die worden verkregen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 werd verhoogd tot 25%. Er werd ook gesleuteld aan de overdraagbaarheid.

Wie heeft er recht op?

De investeringsaftrek kan, afhankelijk van de categorie, genoten worden door eenmanszaken, kleine en grote vennootschappen die winsten ontvangen uit een industriële, commerciële of landbouwactiviteit. Ook vrije beroepers komen in aanmerking. Vzw’s zijn dus uitgesloten.

Enkel kleine ondernemingen, eenmanszaken en vrije beroepen kunnen genieten van de verhoogde aftrek van 25%.

Een kleine vennootschap (zoals gedefinieerd in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) is een vennootschap die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • Jaargemiddeld personeelsbestand: 50 werknemers;
 • Jaaromzet exclusief btw: € 9.000.000;
 • balanstotaal: € 4.500.000.

Wanneer meer dan één van de criteria worden overschreden of niet meer wordt overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich in twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen gaan dan in vanaf het daaropvolgende boekjaar.

Wij gaan hier niet verder in op de gevolgen bij consolidatie van verbonden vennootschappen maar blijven ook in dit verband ter beschikking.

Wat komt in aanmerking voor de investeringsaftrek?

Het moet principieel gaan om materiële en immateriële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht. Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn. Ook leasing komt in aanmerking.

Volgende investeringen zijn echter uitgesloten:

 • niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;
 • activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid;
 • de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
 • de bijkomende lasten indien ze niet samen met de activa waarop ze betrekking hebben, worden afgeschreven;
 • de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • activa waarvan het recht van gebruik op een andere wijze dan leasing, erfpacht, ... (bv. via een huurovereenkomst) aan een derde wordt verleend. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is of een vennootschap die het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit (zie financien.belgium.be/nl/ondernemingen/vennootschapsbelasting > Belastingvoordelen > Investeringsaftrek > Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek);
 • activa waarvan het recht van gebruik via een leasing-, erfpacht-, opstal-, of gelijkaardige overeenkomst aan een derde wordt overgedragen;
 • activa die niet afschrijfbaar zijn of worden afgeschreven over een termijn van minder dan 3 belastbare tijdperken.

Hoeveel bedraagt de aftrek?

De gespreide aftrek voor gewone investeringen (de aftrek wordt gespreid over de afschrijvingsperiode van de investeringen) kan enkel worden toegepast indien de onderneming minder dan 20 werknemers tewerkstelt. Sinds het aanslagjaar 2007 is de gespreide aftrek voor vennootschappen afgeschaft. Indien die aftrek echter werd verleend voor een vroeger aanslagjaar, dan blijft de investeringsaftrek lopen voor de resterende periode ervan. Wij behandelen de gespreide aftrek dus verder niet.

De eenmalige investeringsaftrek op vaste activa die worden verkregen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 werd verhoogd tot 25%. De kleine vennootschap die hierop een beroep doet, moet voor het belastbaar tijdperk waarin de investering wordt verricht onherroepelijk verzaken aan de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek).

Tot einde 2020 kan dus voor alle toegelaten investeringen door een natuurlijke persoon en een kleine vennootschap 25% van de aankoopprijs (zonder btw) van de belastbare basis worden afgetrokken.

Hieronder de tabel van de “normale” percentages van de aftrek die dus nu tot de aftrek van 25% wordt verhoogd.

Om van de investeringsaftrek te kunnen genieten moet in het algemeen aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Dit is vooral het geval bij investeringen in beveiliging en energiebesparende investeringen.

Al deze voorwaarden binnen het kader van dit artikel opgeven zou ons te ver leiden. Ook zullen bepaalde attesten bij de overheid moeten worden aangevraagd met het oog op de aftrek. Contacteer ons gerust voor meer gedetailleerde informatie.

Uitgewerkt voorbeeld op de aanschaf door de apotheek van een voorraadrobot

Uit de tabel blijkt dat er in het jaar van de aanschaf (2020) door de toepassing van de verhoogde investeringsaftrek een netto besparing mogelijk is van 5.000,00 tot 6.250,00 € (al naargelang het toepasselijke tarief van de vennootschapsbelasting).

Wat als de investeringsaftrek niet of niet helemaal kan worden afgetrokken?

De investeringsaftrek wordt toegepast op de winst of de baten van het belastbare tijdperk waarin deze investering werd verkregen of tot stand gebracht.

De aftrek is van toepassing:

 • vóór de aanrekening van de verliezen uit andere beroepswerkzaamheden als men onderworpen is aan de personenbelasting;
 • op de allerlaatste plaats, dus na elke andere aftrek, als men onderworpen is aan de vennootschapsbelasting.

Als er in een belastbaar tijdperk onvoldoende winst of baten zijn, wordt de (normale) aftrek zonder enige tijdsbeperking naar de volgende belastbare tijdperken overgedragen.

Voor de investeringsaftrek van 20% (investeringen tussen 01.01.2018 tot 31.12.2019) is de overdracht van de aftrek die niet kan worden toegepast bij gebrek aan voldoende winst of baten, daarentegen beperkt tot het volgende belastbare tijdperk in de vennootschapsbelasting. Ook de Corona-investeringsaftrek van 25% (dus de uitzonderlijke verhoging) valt onder de beperkte overdraagbaarheid van 1 jaar in de vennootschapsbelasting.

Maar, naar aanleiding van de coronacrisis is de termijn voor de overdracht van ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in het jaar 2019 verlengd tot de twee volgende belastbare tijdperken in plaats van één belastbaar tijdperk in de vennootschapsbelasting. Deze maatregel moet beletten dat een zelfstandige of kleine vennootschap de niet gebruikte investeringsaftrek van 2019 niet kan toepassen in 2020 wegens een coronaverlies in 2020.

De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst of baten is weliswaar beperkt in bedrag maar deze beperking is irrelevant voor onze doelgroep.

De aanvraagprocedure

Natuurlijke personen moeten een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 276U (beschikbaar op www.myminfin.be) bij hun aangifte in de personenbelasting voegen of het ter beschikking houden van de administratie.

Vennootschappen moeten het vak 275U in Biztax invullen bij de aangifte.
Bij een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening moeten de ondernemingen het formulier 275U gebruiken (zie hiervoor www.myminfin.be).

Het spreekt voor zich dat wij voor onze cliënten deze formaliteiten voor onze rekening nemen.

Daarnaast moet er per categorie van vaste activa een opgave ter beschikking van de administratie worden gehouden die voor elk activum bepaalde gegevens bevat zoals aanschafdatum of datum totstandkoming, de benaming, de waarde, de gebruiks- en aanschaffingsduur en zoals gezegd bepaalde attesten en andere documenten af te leveren door de overheid.

Besluit

Het valt te overwegen om investeringen die u plant zeker niet uit te stellen. De aftrek van 25% van het bedrag van de afschrijfbare nieuwe investeringen is immers aanzienlijk en zal vanaf 1 januari 2023 slechts 8% bedragen. Dat u daarmee bijdraagt aan de economische relance is dan meteen meegenomen.

Aarzel dan ook niet ons te contacteren mocht u dienaangaande nog vragen hebben.

Het accountancy Kava-team

Willy

Willy

Accountant-belastingconsulent

Heb je nog vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze klantbeheerders. Let's talk!

Maak gerust een afspraak

Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief.

Op regelmatige tijdstippen publiceert Accountancy Kava een korte nieuwsbrief met actualiteiten, algemene interessante weetjes voor de apotheker of de medische- en paramedische beroepen in het algemeen.

Even geduld aub...

Oeps!

Er ging iets mis bij het verzenden. Probeer je even opnieuw?

Welkom!

Binnenkort krijg je onze nieuwsbrief in je bus.