Personenbelasting: "belastingvermindering voor kinderopvang"


Personenbelasting: "belastingvermindering voor kinderopvang"

In de personenbelasting kan u onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering genieten voor de kosten die u als ouder maakt voor de opvang van uw kind. Sinds einde 2020 werd deze belastingvermindering uitgebreid (o.a. verhoging maximumbedrag per oppasdag en opgetrokken leeftijdgrens tot 14 jaar). We lichten dit graag voor u toe.

Oude regeling tot en met 31 december 2019:

Als ouder kon u voor uw kinderen ten laste, of voor wie u de helft van het belastingvoordeel krijgt toegekend omwille van fiscaal co-ouderschap, een belastingvermindering genieten om de kosten van kinderopvang te verlichten. De belastingvermindering bedroeg 45 procent van de in aanmerking komende kosten, met een maximum van 11,20 euro per oppasdag en per kind tot 12 jaar (18 jaar voor een kind met een zware beperking). Voor werkelijk alleenstaanden die aan bepaalde voorwaarden voldoen is er een bijkomende vermindering van maximaal 30% die geleidelijk wordt afgebouwd vanaf een bepaald inkomen. De totale belastingvermindering voor alleenstaanden bedraagt zo maximaal 75%.

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten moet u wel beroepsinkomsten hebben. Als u samen met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner belast wordt dan volstaat één beroepsinkomen om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering.

De kosten moeten ook betaald worden aan welbepaalde instellingen of opvangvoorzieningen die erkend, goedgekeurd, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn, of onder toezicht staan, of een kwaliteitslabel gekregen hebben. Uitgaven voor vormen van informele kinderopvang zoals opvang georganiseerd door ouders, vrienden, familie etc. komen niet in aanmerking voor deze belastingvermindering.

Voor kinderen jonger dan drie jaar op 1 januari van het aanslagjaar dient u een keuze te maken tussen twee belastingvoordelen. Ofwel geeft u opvangkosten aan en maakt u gebruik van de belastingvermindering voor kinderopvang, ofwel vraagt u een verhoging van de belastingvrije som voor uw kind jonger dan drie jaar. U kan deze keuze maken per kind afzonderlijk indien u meerdere kinderen heeft jonger dan drie jaar op 1 januari van het aanslagjaar. Via een belastingvrije som wordt het niet-belaste deel van uw inkomen verhoogd waardoor uw verschuldigde belasting verlaagt. Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt die verhoging 610 euro. Heeft u opvangkosten voor kinderen jonger dan drie jaar, dan is het dus steeds interessant om de berekening te maken tussen beide voordelen.

Om de belastingvermindering te verkrijgen moet u uiteraard ook de opvang en het betaalde bedrag kunnen bewijzen met de nodige documenten. Meestal ontvangt u een modelattest van de opvangvoorziening. Het is echter ook toegelaten om de gemaakte kosten te bewijzen aan de hand van andere documenten die volgende zaken aantonen:

 • de echtheid en het bedrag van de uitgaven voor kinderopvang
 • de volledige identiteit of benaming van de personen, scholen, instellingen en openbare besturen waaraan de uitgaven voor de opvang van kinderen worden betaald
 • de naleving van de voorwaarden met betrekking tot de aftrek van de uitgaven voor de opvang van kinderen

Wijzigingen vanaf 1 januari 2020:

 1. verhoging maximumbedrag per oppasdag tot 13 euro (i.p.v. 11,20 euro voorheen)
 2. verhoging leeftijdgrens (van jonger dan 12 naar jonger dan 14 jaar)
 3. uitbreiding van het soort opvang dat in aanmerking komt (ook professionele thuisopvang van zieke kinderen)

Voor inkomstenjaar 2020 stijgt het maximumbedrag per kind dus van 11,20 euro naar 13 euro.

Verder wordt ook de leeftijdgrens opgetrokken. Voortaan komen de opvangkosten voor kinderen tot 14 jaar in aanmerking voor de belastingvermindering. Voor kinderen met een zware beperking wordt de leeftijdgrens opgetrokken van jonger dan 18 jaar naar jonger dan 21 jaar. U dient hier rekening te houden met de werkelijke leeftijd van uw kind op het tijdstip waarop het werd opgevangen en dus niet met de leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar of wanneer de belastingaangifte wordt ingevuld in 2021.

Daarnaast komen voortaan ook kosten voor de opvang aan huis van zieke kinderen door een professionele oppasser in aanmerking voor de belastingvermindering. Een professionele oppasser is iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met het opvangen van en zorgen voor kinderen. Het gaat dus om een werknemer of een zelfstandige die gestuurd wordt door een organisatie of een zelfstandige die door ouders wordt ingezet voor de opvang van hun ziek kind (bijvoorbeeld kinderopvang aan huis die wordt aangeboden door bepaalde ziekenfondsen).

Let op: Omdat de nieuwe wettelijke voorwaarden pas per einde 2020 werden bepaald, hebben veel organisaties vermoedelijk nog attesten uitgegeven die gebaseerd zijn op de oude wettelijke voorwaarden voor het inkomstenjaar 2020, of heeft u geen attest ontvangen omdat uw kind bijvoorbeeld 13 jaar oud was op het moment van de opvang en daardoor op het moment van de opvang nog niet onder de voorwaarden van de belastingvermindering viel omdat de leeftijdsgrens toen nog 12 jaar was. Wanneer u geen of een onjuist attest heeft ontvangen kan u ofwel een verbeterd attest aanvragen bij de opvangvoorziening ofwel andere relevante documenten ter beschikking houden van de administratie (bijvoorbeeld een betalingsbewijs en bevestiging van inschrijving).

Wijzigingen vanaf 1 januari 2021:

Vanaf inkomstenjaar 2021 wordt het maximumbedrag per oppasdag en per kind nog verder verhoogd van 13 euro naar 13,70 euro. Het zal bovendien in de toekomst elk jaar worden geïndexeerd.

Vanaf 2021 zal er ook een nieuw modelattest verplicht zijn om de belastingvermindering te kunnen genieten. De betrokken opvanginstellingen vullen dit in, en bezorgen dit aan u als belastingplichtige. Dit zal als bewijsstuk gelden voor de belastingaangifte. U kan de opvangkosten vanaf dan in principe niet meer aantonen met andere documenten zoals voorheen. De overheid zal de gegevens zoveel mogelijk integreren in de belastingaangifte zodat u als belastingplichtige alleen nog maar moet controleren of de bedragen correct zijn.

Welke kosten komen in aanmerking voor een belastingvermindering?

Het gaat om uitgaven die gedaan zijn voor het vergoeden van kinderopvang buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt zoals voorschoolse opvang, opvang tijdens de middagpauze, naschoolse opvang, opvang tijdens vakanties (vakantiekampen, speelpleinwerking, sportstages, …), kinderopvang tijdens schoolvrije dagen, kinderopvang tijdens de weekends, opvang van kinderen in internaten en de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan. Voor uitgaven vanaf 2020 ook de professionele opvang aan huis van zieke kinderen.

Eventuele bijkomende kosten zoals schoolkosten, kledijkosten, maaltijdkosten enz. zijn geen opvangkosten en komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering. Ook kosten voor cursussen gegeven in het kader van onderwijs, uitgaven voor bijles, lidgelden van verenigingen en uitgaven voor bosklassen, sneeuwklassen, openluchtklassen, zeeklassen en andere schoolreizen komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Alleen kosten betaald in het inkomstenjaar zullen kunnen worden aangegeven in de belastingaangifte over dat inkomstenjaar. Wanneer u bijvoorbeeld de opvangkosten van december 2020 pas in januari 2021 betaalt, kan u deze kosten pas aangeven in de belastingaangifte over inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) en niet in de belastingaangifte van 2020. Deze uitgaven zullen door de opvangvoorziening op het fiscaal attest van 2021 worden gezet en niet op dat van 2020.

Impact coronacrisis:

Vanaf 14 maart 2020 werden door de coronacrisis jeugdactiviteiten geschrapt. Het inschrijvingsgeld voor deze activiteiten had u als ouder vaak al betaald. Uit solidariteit met de organisatoren, heeft u als ouder misschien het reeds betaalde inschrijvingsgeld niet teruggevraagd. In dat geval kan er toch recht zijn op een belastingvermindering van 45 procent, zonder dat de opvang effectief heeft plaatsgevonden.

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De uitgaven werden gedaan in 2019 of 2020 en waren bedoeld voor een opvangactiviteit die zou doorgaan tussen 14 maart en 31 december 2020, maar werd geannuleerd omwille van de coronamaatregelen.
 • U had het recht om de reeds gemaakte uitgaven terug te vorderen, maar besliste dit niet te doen (ook niet gedeeltelijk). Deze beslissing was definitief en onherroepelijk.
 • De organisator reikt voor de uitgaven met betrekking tot de geannuleerde oppasdagen een attest uit. Hiervoor is het modelattest verplicht. U kan daarvoor dus geen andere bewijsstukken voorleggen.

Ook aan alle andere voorwaarden voor de belastingvermindering moet voldaan zijn met uitzondering van de voorwaarde van effectieve opvang. Voor deze maatregel geldt het nieuwe, verhoogde maximumbedrag en de opgetrokken leeftijdsvoorwaarden.

Voorbeeld:

Familie Goossens heeft in 2020 uitgaven gedaan voor de opvang van hun dochter Jasmine. Jasmine heeft geen zware beperking. Op 20 november 2020 werd Jasmine 14 jaar oud.

Hieronder kan u een lijst terugvinden van de in 2020 gemaakte opvangkosten voor Jasmine:

 • periode van 1 januari tot 30 juni 2020: 30 dagen naschoolse opvang voor een bedrag van 4,50 euro per dag
 • periode van 12 juli tot 16 juli 2020: een sportstage van 5 dagen voor een bedrag van 18,00 euro per dag
 • periode van 20 juli tot 31 augustus 2020: 30 dagen speelplein voor een bedrag van 8,20 euro per dag
 • periode van 1 september tot 19 november 2020: 35 dagen naschoolse opvang voor een bedrag van 4,50 euro per dag
 • periode van 20 november tot 31 december 2020: 20 dagen naschoolse opvang voor een bedrag van 4,50 euro per dag

Bepaling van het aan te geven bedrag:

4,50 euro / dag naschoolse opvang x (30 dagen + 35 dagen) = 292,50 euro

18,00 euro / dag sportstage te beperken tot 13 euro/dag: 13 euro / dag x 5 dagen = 65 euro

8,20 euro / dag speelplein x 30 dagen = 246 euro

Som = 603,50 euro

De opvangkosten betaald voor de opvang vanaf 20 november 2020 geven geen recht op de belastingvermindering. Het kind is vanaf dan immers 14 jaar oud. U zal daarvoor ook geen attest ontvangen.

Om van de belastingvermindering te genieten dient u het (begrensde) bedrag van 603,50 euro op te nemen in het vak X, rubriek B, code 1384 van uw aangifte personenbelasting. De belastingvermindering (45% tot maximaal 75% in het geval van een alleenstaande) gebeurt automatisch.

Besluit:

Wanneer u als ouder kosten voor de opvang van uw kinderen maakt, loont het zeker de moeite om te kijken of deze uitgaven in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor kinderopvang. Vergeet zeker niet om de nodige bewijsstukken goed te bewaren. Indien u nog verdere vragen heeft over deze belastingvermindering dan kan u steeds terecht bij het team van accountancy Kava.

Isabel

Isabel

Dossiermedewerker

Heb je nog vragen hierover? Neem dan zeker contact op met onze klantbeheerders. Let's talk!

Maak gerust een afspraak

Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief.

Op regelmatige tijdstippen publiceert Accountancy Kava een korte nieuwsbrief met actualiteiten, algemene interessante weetjes voor de apotheker of de medische- en paramedische beroepen in het algemeen.

Even geduld aub...

Oeps!

Er ging iets mis bij het verzenden. Probeer je even opnieuw?

Welkom!

Binnenkort krijg je onze nieuwsbrief in je bus.