Verlies op een onbetaald geneesmiddel

Verlies op een onbetaald geneesmiddel

Het gebeurt wel vaker dat bij de levering van geneesmiddelen door de apotheker, er geen betaling volgt door bijzonder omstandigheden zoals onvermogen of een toestand van schuldbemiddeling.

Als niche-accountant voor apothekers en apotheekvennootschappen komt Accountancy KAVA dit natuurlijk regelmatig bij de cliënten tegen. Dit wordt dan steeds maximaal financieel-economisch gerecupereerd.

Na het algemeen juridisch kader wordt dieper ingegaan op de principes van deze vooral fiscale recuperatie.

Van de juridische afdeling van APB, bij monde van Denis Hanjoul, jurist, vernemen we dat de verplichting om een geneesmiddel af te leveren voortvloeit uit de bescherming van de gezondheid en geneeskundige bijstand als sociaaleconomische basisrecht. Deze vindt men o.m. terug in de Belgische Grondwet en in diverse internationale verdragen en akten:

 • Artikel 23, derde lid, 2° van de Belgische Grondwet;
 • Artikel 25-1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
 • Artikel 35 Van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Ook op strafrechtelijk vlak dient de apotheker bijstand en hulp te verlenen aan personen die in gevaar verkeren en dit op straffe van veroordeling tot zware gevangenisstraffen en/of boetes (artikel 422 bis van het Strafwetboek).

De apotheker kan echter wel comfortproducten (niet dringende producten) weigeren af te leveren als de patiënt deze niet kan betalen. De gezondheid van de patiënt is dan immers niet in gevaar.

Het is aan de apotheker zelf om te beoordelen, geval per geval, in welke omstandigheden de aflevering van geneesmiddelen kan geweigerd worden.

De apotheker zal daarbij voorzichtig oordelen aangezien de eerste bezorgdheid van de apotheker de gezondheid en de levenskwaliteit van de patiënt is die zich tot hem heeft gericht. De patiënt heeft namelijk, met eerbiediging van zijn menselijke waardigheid en zijn zelfbeschikking en zonder enig onderscheid op welke grond ook, tegenover de beroepsbeoefenaar, recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.

Wat is nu de algemene conclusie:

 • De apotheker is verplicht om geneesmiddelen af te leveren (al dan niet gratis) wanneer levensbedreigende hulp uitmaakt;
 • Niet levensbedreigende producten, zoals comfortproducten, moeten niet afgeleverd worden als de patiënt ze niet kan betalen.

Los van deze juridische omkadering past het om ook het financieel-economische aspect van het verlies op een onbetaald geneesmiddel onder de loep te nemen.

Om de reële kostprijs van het verlies van de niet-betaling van het afgeleverde geneesmiddel te onderzoeken werden enkele parameters aangenomen zoals:

Gemeenschappelijk parameters:

 1. Aankoopprijs bij de groothandel (bv.) 100 € (btw 6% inbegrepen);
 2. Marge op de aankoop (bv.) 28%;
 3. Verhouding omzet kasontvangsten/ RIZIV (bv.) 40/60;
 4. Ingeschat belastingtarief (bv) 30%.

De berekeningen leren dat bij een normale verkoop van een betaald geneesmiddel volgende bedragen kunnen weerhouden worden:

 1. Aankoopkostprijs 94,34 €;
 2. Omzet exclusief btw 120.75 € waarvan 72,45 € Riziv en 48,30 € remgeld kassa;
 3. Winst voor belasting 26,42 €;
 4. Netto winst na belasting 18,49 €. (totale netto opbrengst)

Wanneer echter, met dezelfde parameters, zich een niet betaalde verkoop van een geneesmiddel (remgeld) voordoet, dan gelden volgende bedragen:

 1. Aankoopkostprijs 94,34 € (idem);
 2. Omzet exclusief btw 72,45 € Riziv (idem) en dus geen remgeld kassa;
 3. Verlies voor belasting -21,89 €;
 4. Netto verlies na belasting -15,32 €;
 5. Netto verlies na ook de navordering van de btw op verloren remgeld -10,97 €.

Aldus wordt duidelijk dat de schade uit twee elementen bestaat. Een eerste inzake een gemiste opbrengst (inkomen) en een tweede het eigenlijke verlies op de aankoop (kost).

Conclusie:

Bij gebrek aan betaling van een terugbetaalbaar product, mag de schade geraamd worden op ongeveer 31% van de aankoopprijs inclusief btw bij de groothandel (24% procentueel verlies t.o.v. de verkoopprijs btw inbegrepen). Hiervan is bijna 12% een echt verlies (niet verkochte aankoop) en 19% een gemist inkomen (opbrengst).

Het spreekt voor zich dat het in alle gevallen zinvol is om alles in het werk te stellen om toch betaling van het remgeld te bekomen. Wellicht zal door herhaald overleg met de bv. schuldbemiddelaar of het OCMW kunnen aangetoond worden dat geneesmiddelen bij voorrang zouden moeten afgerekend worden. Het afleveren van een overschrijvingsformulier, het opvragen van vonnissen, kredietverleningen, overleg met de voorschrijvende arts, het voorschrijven op stofnaam e.d.m. blijven mogelijkheden om de schade te beperken.

Mocht U bij de berekening van het reële verlies op een voorgeschreven geneesmiddel dat niet wordt betaald meer informatie wensen, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij helpen U natuurlijk meteen verder.

Het accountancy KAVA-team