Blog

Nieuwe regels bij laattijdige betaling door consumenten

Over wat gaat het?

Wat hierna verduidelijkt wordt geldt niet voor de relaties tussen bedrijven maar wel tussen een ondernemer en zijn consument.

Vanaf 1 september mag je geen kosten meer aanrekenen bij een eerste betaalherinnering aan een particuliere consument waarvoor de factuur vervallen is.

Ook bestaan er vanaf die datum nieuwe en strengere regels met betrekking tot aangerekende intresten en schadevergoedingen die volgens de verkoopsvoorwaarden zouden kunnen opgelegd worden aan uw particuliere klant.

Sinds 1 september 2023 zijn belangrijke beperkingen van toepassing aan wat u als onderneming kan doen bij een laattijdige betaling door uw (particuliere) klant. Wanneer u deze regels niet respecteert, kan u uw schadebeding niet meer inroepen.

Wat is er veranderd sinds 1 september 2023

De betalingsherinnering

Wil u een schadebeding inroepen dan zal er een eerste herinnering (1ste rappel) moeten gestuurd worden die steeds gratis moet zijn. Bovendien moet dan een wachttermijn worden gerespecteerd. Die bedraagt 15 dagen na de dag van de verzending bij een elektronische herinnering en 17 dagen na de derde dag van de verzending bij een rappel per post.

Het zal duidelijk zijn dat de consument in principe dus een kosteloze betaaltermijn zal hebben gelijk aan de som van de betaaltermijn op de factuur en deze van de eerste herinnering. Zijn dus de betaalvoorwaarden op de factuur 20 dagen, dan heeft de klant nooit kosten indien hij betaalt op 35 dagen + dagen marge op de ingangsdatum van de rappeltermijn (aflevertijd).

Buiten gratis zijn moet een eerste herinnering bovendien minstens bepaalde vermeldingen bevatten:

  • Het factuurnummer van de openstaande factuur;
  • De vervaldatum van de factuur;
  • Het openstaande saldo;
  • De nieuwe uiterste betaaltermijn;
  • Het bankrekeningnummer waarop je klant het bedrag kan overmaken.

U kan zich, zelfs met akkoord van de schuldenaar trouwens niet ontdoen van deze verplichtingen.

Meestal voorzien de bedrijven bij wanbetaling een schadevergoeding of een nalatigheidsinterest berekend op het factuurbedrag en dan vaak nog met een bepaald minimumbedrag. In de nieuwe wetgeving werd op deze mogelijkheden voortaan een absoluut maximum gezet.

Met betrekking tot de nalatigheidsintresten

Zo mogen de aangerekende interesten niet hoger zijn dan de wettelijke interesten voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Op dit moment is dat 5,25 %. Deze nieuwe maximuminteresten zijn van toepassing ongeacht de bepalingen in de eigen voorwaarden.

De verwijlinteresten mogen vanaf 1 september 2023 in het algemeen niet hoger zijn dan de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De interesten worden berekend op het nog openstaande saldo.

De verwijlinteresten zullen pas beginnen lopen na het verstrijken van de wachttermijn, tenzij je een kmo bent. Indien je een kmo bent (tot en met 50  werknemers) mag je de verwijlinteresten laten lopen vanaf de dag volgend op de eerste herinnering.

Met betrekking tot een schadevergoeding

een schadevergoeding mag vanaf 1 september 2023 niet hoger zijn dan:

  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo zich situeert tussen 150,01 en 500 euro; 
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro, met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro.

Sancties bij niet naleving

Elk schadebeding dat bovenstaande bedragen niet respecteert, is verboden en wordt als niet geschreven beschouwd.

In concreto wil dit zeggen dat de consument de interesten en forfaitaire schadevergoeding niet moet betalen wanneer de bepalingen hieromtrent in strijd zijn met de wet.

Los hiervan zijn er ook stafrechtelijk sancties voorzien in geldboetes van 26 tot 10.000 € of tot 4% van uw jaaromzet.

Toepassingsgebied en inwerkingtreding

Zoals vermeld gelden deze nieuwe regels enkel voor cliënteel dat “consument” is en dus niet ten overstaan van professionele klanten.

De regels gelden vanaf 1 september 2023 voor nieuwe overeenkomsten. Zij worden ook van toepassing op bestaande overeenkomsten vanaf 1 december 2023, zelfs al is de oorsprong van de schuld uit een overeenkomst die inging voor 1 september 2023.

Conclusie

Wij geven de raad om uw algemene voorwaarden, voor zover dit nog niet gebeurd is, aan te passen rekening houdende met de nieuwe regels.

Heeft u nog vragen, aarzel niet!

Het Accountancy Kava-team